Projekt I4MS i DIH

Węzeł Innowacji Cyfrowych (z ang.:DIH – Digital Innovation Hub) HPC4Poland został uruchomiony w 2016 roku po zakończeniu projektu Studium wykonalności węzła usług symulacji chmurowych optymalizującego procesy w firmach produkcyjnych, realizowanego w ramach I4MS (z ang.: Innovation for Manufacturing SMEs). Realizaja projektu pozwoliła na zidentyfikowanie białych plam branży produkcyjnej w Polsce i zarysowanie usług HPC, których uruchomienie może w istotnym stopniu podnieść konkurencyjność polskich firm produkcyjnych.

Projekt został zrealizowany przez konsorcjum w składzie:

FBOX  |  Działalność FundingBox Accelerator Sp. z o.o. koncentruje się wokół programów dla MSP, w szczególności wsparcia transferu i komercjalizacji innowacyjnych technologii. FundingBox to spółka non-profit, aktywna na polskim i europejskim rynku akceleracji. Działania Spółki znacząco różnią się od celów realizowanych przez centra transferu technologii i nie ograniczają się tylko do doradztwa, informacji czy szkoleń, ale skupiają się na aktywnym wspieraniu podmiotów działających na rzecz inkubacji i akceleracji poprzez świadczenie dla nich dedykowanych usług. Jednym z podstawowych, statutowych celów Spółki, jest tworzenie ekosystemów wspierających i promujących dostęp do otwartego finansowania innowacji, technologii, projektów, przedsięwzięć oraz firm. Jednocześnie fundingbox.com jest jedną z największych na świecie platform pomagających w otrzymywaniu publicznego wsparcia przez startupy oraz akceleratory. Oferuje narzędzia do zarządzania naborami innowacyjnych pomysłów i innymi konkursami, wspomagając procesy pozyskiwania dofinansowania ze środków publicznych. Spółka posiada know-how i doświadczenie w realizacji europejskich projektów promocyjnych i innowacyjnych.

 

IWP  |  Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp z o.o.   jest strategicznym doradcą przedsiębiorstw w zakresie wprowadzania nowych produktów wzorniczych na rynek. Prowadzi aktywne działania na rzecz poprawy poprzez wzornictwo innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie w koordynowaniu na zlecenie klientów procesów rozwoju nowych produktów z udziałem projektantów wzornictwa przemysłowego. Jest również jedyną w Polsce instytucją o statusie jednostki naukowej (kategoria A) zajmującą się systemowo wzornictwem oraz Centrum Badawczo – Rozwojowym.

 

PARP  |  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji. „PARP – wspiera przedsiębiorców w realizacji ich wizji”.

 

5_konsorcjum_pcss

PCSS  |  Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk powołaną z inicjatywy Kolegium Rektorów Miasta Poznania przez Dyrektora Instytutu Zarządzeniem nr 16/1993 z dniem 01.11.1993. Priorytetowe zadania postawione przed PCSS koncentrują się w następujących dwóch nurtach: budowa, udostępnianie i rozwój infrastruktury informatycznej nauki polskiej (w kontekście regionu i całego kraju) oraz prace naukowo-badawcze i prace rozwojowe w obszarze TIK i ich praktycznego zastosowania w różnorodnych sektorach gospodarki.

W chwili obecnej badania naukowe oraz prace rozwojowe w PCSS prowadzone są w ramach czterech pionów merytorycznych: Pion Technologii Sieciowych (prace naukowo-badawcze w zakresie projektowania, analizy, architektur oraz wykorzystania technologii i rozwoju sieci komputerowych nowej generacji), Pion Technologii Przetwarzania Danych ) prace naukowo-badawcze w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, zastosowań technologii gridowych i systemów zarządzania rozproszonymi danymi oraz wykorzystania Centrum Komputerów Dużej Mocy), Pion Usług Sieciowych (prace naukowo-badawcze w zakresie tworzenia usług sieciowych oraz ich zastosowań w telemedycynie, tworzeniu inteligentnych środowiska wspomagania ludzi otoczeniem, problemy zarządzania rozproszonymi bazami danych, bibliotekami cyfrowymi oraz zawartością portali) i Pion Zastosowań (prace naukowo-badawcze w zakresie tworzenia modeli aplikacji dużej skali, technologii wizualizacyjnych oraz problemów zarządzania środowiskami gridowymi i chmurowymi).

PCSS rozwija i udostępnia zaawansowaną infrastruktura informatyczną na rzecz środowiska naukowego, przedsiębiorców oraz innych instytucji i organizacji. PCSS zarządza miejską siecią komputerową POZMAN obejmującą ponad 200 km własnych światłowodów łączących wszystkie rozproszone lokalizacje jednostek naukowych w Poznaniu i okolicy. Od roku 2001 realizuje budowę krajowej, światłowodowej sieci naukowej PIONIER, która obejmuje ponad 7000 km światłowodów, łącząc wszystkie polskie środowiska akademickie, tj. 21 miejskich sieci komputerowych w 21 miastach akademickich i 5 centrów Komputerów Dużej Mocy (KDM) oraz ośrodek CERN w Szwajcarii i punkt wymiany ruchu pomiędzy światowymi sieciami w Amsterdamie. PCSS jest także jednym z Centrów Komputerów Dużej Mocy.