Regulamin

Regulamin udziału w warsztatach:

 1. Warsztaty odbywają się w ramach ProjektuStudium wykonalności węzła usług symulacji chmurowych optymalizującego procesy w firmach produkcyjnych (RDMI-Hub Poznań 1)”, zgodnie z umowę nr RDMI-Hub 1-001 ze spółką Consultores De Automatización Y Robótica S.A. jako Instytucją Kontraktującą, działającą w imieniu Konsorcjum I4MS – GROWTH, w ramach umowy o dofinansowanie dotyczącej dotacji zawartej z Komisją Europejską (nr umowy: 680712).
 2. Realizacja warsztatów pt.: „Wykorzystanie potencjału komputerów wysokiej mocy obliczeniowej dla biznesowych celów firm produkcyjnych w Polsce” będzie miała miejsce:
 • 13 września 2016r. w Poznaniu w siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerow- Sieciowym przy ul. Jana Pawła II 10,
 • 20 września 2016r. w Warszawie w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. przy
  Świętojerskiej 5/7 w Warszawie.
 1. Jeden uczestnik może wziąć udział w jednym warsztacie.
 2. Organizatorem warsztatów jest konsorcjum, które zostało powołane dla celów realizacji ww. projektu.
  W skład jego wchodzą:
 • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.,
 • Fundingbox Accelerator Sp. z o.o.
 1. Udział w warsztatach pt.: „Wykorzystanie potencjału komputerów wysokiej mocy obliczeniowej dla biznesowych celów firm produkcyjnych w Polsce” jest nieodpłatny.
 2. Warunkiem rezerwacji miejsca na warsztatach jest przesłanie zgłoszenia zgodnie z poniższą instrukcją:
  • wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.hpc4poland.pl i przesłanie go do Organizatora;
  • wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego otrzymanego od Organizatora w formacie pdf na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym (o którym mowa w pkt. 6.1.) i odesłanie skanu dokumentu na adres e-mail: hpc4poland@iwp.com.pl lub faksem na numer: + 48 22 831 64 78
  • po otrzymaniu przez Organizatorów podpisanego formularza zgłoszeniowego z Uczestnikiem skontaktuje się Konsultant ds. Obsługi Klienta warsztatów, który potwierdzi obecność na liście Uczestników oraz przekaże wstępne informacje organizacyjne.
 3. Liczba miejsc w grupie warsztatowej jest ograniczona. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność otrzymania przez Organizatora formularzy zgłoszeniowych, o których mowa w pkt. 6.2.
 4. Organizator zapewnia:
  • odpowiednie pomieszczenie z zapleczem technicznym do przeprowadzenia warsztatu,
  • dostęp do materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej,
  • kadrę prelegentów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach,
  • lunch i poczęstunek kawowy dla Uczestników.
 5. Organizator warsztatów nie ponosi kosztów noclegu oraz dojazdu Uczestników na miejsce organizacji warsztatu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, do wprowadzenia zmian w programie oraz zmiany miejsca organizacji warsztatów.
 7. W przypadkach wskazanych w pkt. 10 Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników. W takim przypadku Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze do Organizatora.
 8. Uczestnik zobowiązuje się do:
  • podpisania listy obecności,
  • wypełnienia ankiety ewaluacyjnej opracowanej przez Organizatora warsztatów.
 9. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w warsztacie na mniej niż 10 dni roboczych przed ich rozpoczęciem, Uczestnik zobowiązany jest do ustanowienia zastępstwa, tj. do wskazania danych osoby, która weźmie udział w warsztacie w miejsce rezygnującego Uczestnika. Rezygnacja i ustanowienie zastępstwa  odbywa się wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia.
 10. Udział w warsztacie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych  w celach dokumentacyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych, np. w serwisach internetowych, w publikacjach, prospektach, katalogach, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować projekt, którego dotyczą, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: hpc4poland@iwp.com.pl
lub telefonicznie: + 48 22 860 02 05