Warsztaty

Opis warsztatów

Warsztaty HPC4POLAND zostały opracowane  z myślą o polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych, dla których wykorzystanie potencjału komputerów wysokiej mocy obliczeniowej otwiera szanse optymalizacji dotychczasowych metod badawczych, analitycznych i procesów testowania projektowanych produktów. Przez pryzmat korzyści płynących z wykorzystania tych metod dla biznesowych celów firm produkcyjnych zaproszeni przedsiębiorcy mówić będą o praktycznym zastosowaniu tych metod w procesie tworzenia nowych produktów. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli również szansę zgłębić swoją wiedzę na temat analitycznego potencjału HPC (High Performance Computing). Doświadczeni eksperci przybliżą szereg studiów przypadków wykorzystania HPC w Polsce i na świecie. Program spotkania obejmuje również zbiór informacji na temat pozyskania źródeł finansowania eksperymentów z dostępnych w Polsce środków wsparcia przedsiębiorstw. Udział w warsztacie pozwoli także na indywidualne rozmowy z ekspertami w zakresie wykorzystania komputerów wysokiej mocy obliczeniowej w ramach przygotowanego dla uczestników Punktu Konsultacyjnego podczas trwania warsztatów.

Spotkania odbywały się:

 • 13 września 2016, Poznań
 • 20 września 2016, Warszawa

Warsztaty HPC4POLAND – wykorzystanie komputerów wysokiej mocy obliczeniowej przez firmy produkcyjne w Polsce.

10:30 – REJESTRACJA
11:00 – 11:10 – Powitanie – Bożena Gargas, IWP / Cezary Mazurek, PCSS / Tomasz Mazuryk, FBox
11:10 – 11:30 – USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM – Juliusz Pukacki, PCSS
11:30 – 11:50 – HPC4POLAND – PLATFORMA DOSTĘPU DO ZASOBÓW HPC DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW – Adam Olszewski, PCSS / Tomasz Mazuryk, FundingBox
11:50 – 12:20 – KORZYŚCI Z WYKORZYSTANIA HPC W PROCESIE ROZWOJU NOWEGO PRODUKTU – polskie przedsiębiorstwo produkcyjne
12:20 – 13:00 – lunch
13:00 – 13:20 – CASE STUDY – PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ HPC W POLSCE I NA ŚWIECIE – Juliusz Pukacki / Mirosław Kupczyk / Tomasz Piontek, PCSS
13:20 – 13:50 – ŹRÓDŁA I SPOSÓB POZYSKANIA FINANSOWANIA NA PROJEKTY BADAWCZE I EKSPERYMENTY – Jacek Zagórski, PARP / Anna Dymowska, FundingBox
13:50 – dyskusja/pytania

Dziękujemy za udział w warsztatach.

Program warsztatów
Program warsztatów
Warsztaty HPC4POLAND – wykorzystanie komputerów wysokiej mocy obliczeniowej przez firmy produkcyjne w Polsce.
10:30 – REJESTRACJA
11:00 – 11:10 – Powitanie
11:10 – 11:30 – USŁUGI HIGH PERFORMANCE COMPUTING (HPC) DLA FIRM, PCSS
11:30 – 11:50 – HPC4POLAND – PLATFORMA DOSTĘPU DO ZASOBÓW HPC DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, PCSS/FundingBox
11:50 – 12:20 – KORZYŚCI Z WYKORZYSTANIA HPC W PROCESIE ROZWOJU NOWEGO PRODUKTU – obszary optymalizacji czasu i kosztów, IWP/polskie przedsiębiorstwo produkcyjne
12:20 – 13:00 – lunch
13:00 – 13:20 – CASE STUDY – PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ HPC W POLSCE I NA ŚWIECIE, PCSS
13:20 – 13:50 – ŹRÓDŁA I SPOSÓB POZYSKANIA FINANSOWANIA NA PROJEKTY BADAWCZE I EKSPERYMENTY, PARP/FundingBox
13:50 – dyskusja/pytania

PUNKTY KONSULTACYJNE – w godzinach od 11-14 w sąsiedniej sali 0.31 do Państwa dyspozycji będą eksperci
w zakresie zastosowania zasobów HPC.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
W celu rejestracji na warsztaty należy wypełnić formularz rejestracji dostępny online.
W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt z nami.

Zapraszamy do udziału!

 

Regulamin warsztatów
Regulamin

Regulamin udziału w warsztatach:

 1. Warsztaty odbywają się w ramach ProjektuStudium wykonalności węzła usług symulacji chmurowych optymalizującego procesy w firmach produkcyjnych (RDMI-Hub Poznań 1)”, zgodnie zumowę nr RDMI-Hub 1-001 ze spółką Consultores De Automatización Y Robótica S.A. jako Instytucją Kontraktującą, działającą w imieniu Konsorcjum I4MS – GROWTH, w ramach umowy o dofinansowanie dotyczącej dotacji zawartej z Komisją Europejską (nr umowy: 680712).
 2. Realizacja warsztatów pt.: „Wykorzystanie potencjału komputerów wysokiej mocy obliczeniowej dla biznesowych celów firm produkcyjnych w Polsce” będzie miała miejsce:
 • 13 września 2016r. w Poznaniu w siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerow- Sieciowym przy ul. Jana Pawła II 10,
 • 20 września 2016r. w Warszawie w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. przy
  Świętojerskiej 5/7 w Warszawie.
 1. Jeden uczestnik może wziąć udział w jednym warsztacie.
 2. Organizatorem warsztatów jest konsorcjum, które zostało powołane dla celów realizacji ww. projektu.
  W skład jego wchodzą:
 • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.,
 • Fundingbox Accelerator Sp. z o.o.
 1. Udział w warsztatach pt.: „Wykorzystanie potencjału komputerów wysokiej mocy obliczeniowej dla biznesowych celów firm produkcyjnych w Polsce” jest nieodpłatny.
 2. Warunkiem rezerwacji miejsca na warsztatach jest przesłanie zgłoszenia zgodnie z poniższą instrukcją:
  • wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.hpc4poland.pl i przesłanie go do Organizatora;
  • wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego otrzymanego od Organizatora w formacie pdf na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym (o którym mowa w pkt. 6.1.) i odesłanie skanu dokumentu na adres e-mail: hpc4poland@iwp.com.pl lub faksem na numer: + 48 22 831 64 78
  • po otrzymaniu przez Organizatorów podpisanego formularza zgłoszeniowego z Uczestnikiem skontaktuje się Konsultant ds. Obsługi Klienta warsztatów, który potwierdzi obecność na liście Uczestników oraz przekaże wstępne informacje organizacyjne.
 3. Liczba miejsc w grupie warsztatowej jest ograniczona. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność otrzymania przez Organizatora formularzy zgłoszeniowych, o których mowa w pkt. 6.2.
 4. Organizator zapewnia:
  • odpowiednie pomieszczenie z zapleczem technicznym do przeprowadzenia warsztatu,
  • dostęp do materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej,
  • kadrę prelegentów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach,
  • lunch i poczęstunek kawowy dla Uczestników.
 5. Organizator warsztatów nie ponosi kosztów noclegu oraz dojazdu Uczestników na miejsce organizacji warsztatu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów, do wprowadzenia zmian w programie oraz zmiany miejsca organizacji warsztatów.
 7. W przypadkach wskazanych w pkt. 10 Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników. W takim przypadku Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze do Organizatora.
 8. Uczestnik zobowiązuje się do:
  • podpisania listy obecności,
  • wypełnienia ankiety ewaluacyjnej opracowanej przez Organizatora warsztatów.
 9. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w warsztacie na mniej niż 10 dni roboczych przed ich rozpoczęciem, Uczestnik zobowiązany jest do ustanowienia zastępstwa, tj. do wskazania danych osoby, która weźmie udział w warsztacie w miejsce rezygnującego Uczestnika. Rezygnacja i ustanowienie zastępstwa  odbywa się wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia.
 10. Udział w warsztacie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych  w celach dokumentacyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych, np. w serwisach internetowych, w publikacjach, prospektach, katalogach, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować projekt, którego dotyczą, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem: hpc4poland@iwp.com.pl
lub telefonicznie: + 48 22 860 02 05